Privacy policy

Ta sikte på egen användning
 
EdAI Technologies AB, org.nr 559209-0871, Skattetorpsvägen 14, 174 62 Sundbyberg är ett svenskt företag som tillhandahåller en tjänst för lärare och elever. När det står ”vi”, ”vår”, eller ”oss” i denna personuppgiftspolicy syftar det på EdAI Technologies AB. 
 
Din integritet är viktig för oss och vi tar därför ansvar för att skydda den i enlighet med denna personuppgiftspolicy, dataskyddsförordningen (GDPR) och andra lagar och regler.
 
Viktig information om vem som är ansvarig för hur dina personuppgifter används
Denna text förklarar vilka personuppgifter vi samlar in från dig eller någon annan (t.ex. din lärare eller, om du jobbar på en skola, arbetsgivare) och hur vi använder uppgifterna. I stor utsträckning är det din skola som är personuppgiftsansvarig och därmed ansvarar för att vad vi gör med dina personuppgifter är lagligt. Vi får då bara använda personuppgifterna till det som skolan har instruerat oss att göra. I viss utsträckning är det däremot vi som bestämmer vad dina personuppgifter ska användas till och då är det vi som är personuppgiftsansvariga. I den här texten beskriver vi bara den personuppgiftsbehandling som vi är ansvariga för. Om du vill veta mer om hur personuppgifter behandlas av oss enligt din skolas instruktioner behöver du kontakta din skola. 
 
Hur vi har bestämt att dina personuppgifter ska användas och vilka personuppgifter vi använder
Vi har bestämt att dina personuppgifter ska användas för att göra följande och är därför personuppgiftsansvariga när vi gör det:
 
a) För att hantera användarkonton. Med detta menar vi den användning av personuppgifter som krävs för att du ska kunna logga in i vår tjänst på ett säkert sätt. För att kunna göra det använder vi följande typer av personuppgifter: Namn, e-postadress, namn på din skola och IP-adress. Detta gör vi efter att ha vägt ditt behov av skydd för den personliga integriteten mot vårt berättigade intresse av att kunna låta dig logga in i tjänsten på ett säkert sätt. 
 
b) För att utveckla vår tjänst och utvärdera hur den används, intern företagsutveckling och för att utforma strategier. För att kunna göra det använder vi följande typer av personuppgifter: Namn, e-postadress, namn på din skola och IP-adress. Detta gör vi efter att ha vägt ditt behov av skydd för den personliga integriteten mot vårt berättigade intresse av att kunna låta dig logga in i tjänsten på ett säkert sätt (vilket utgör vår rättsliga grund för behandlingen).
 
c) För att förse dig med den information, de produkter eller de tjänster som du begär från oss eller som vi tror kan intressera dig när du uttryckligen har samtyckt till att bli kontaktad av oss i detta syfte. Om du har lämnat ditt samtycke till att vi gör det använder vi följande typer av personuppgifter: Namn, e-postadress, namn på din skola och IP-adress. Samtycket kan när som helst återkallas av dig.
 
d) Vi kan även behöva använda dina personuppgifter för att vi ska kunna följa svensk lag. Det gäller framför allt om du är anställd vid en skola och vi adresserar våra fakturor till dig. I så fall måste vi enligt bokföringslagen spara fakturan i upp till sju år.
 
 
Det är aldrig ett krav att lämna några personuppgifter till oss men då kanske du inte kommer kunna använda vår tjänst.
 
Hur länge vi behåller personuppgifterna
Om du begär att vi ska sluta använda dina personuppgifter för något av det som vi beskrivit ovan kommer vi normalt att göra det. Detsamma gäller om du återkallar ett samtycke som du tidigare har lämnat. Vi raderar alltid personuppgifterna 30 dagar efter ditt användarkonto för vår tjänst raderas. 
 
Känsliga personuppgifter behandlas inte
Känsliga personuppgifter är sådana uppgifter som avslöjar ras eller etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening samt personuppgifter som rör hälsa eller sexualliv. Uppgifter om hälsa kan vara till exempel sjukfrånvaro, graviditet och läkarbesök.
Vi behandlar inte några känsliga personuppgifter.
 
Var dina personuppgifter behandlas
Inom EU.
 
Företag som hjälper oss och som kan få tillgång till personuppgifter
Vi kan komma att lämna ut dina personuppgifter till följande typer av företag som hjälper oss att göra det som vi beskrivit att vi gör med dina personuppgifter. Dessa företag är personuppgiftsbiträden till oss och får bara använda personuppgifterna enligt våra instruktioner;
 
– andra företag som vi har ingått samarbetsavtal med, och leverantörer och/eller tjänsteleverantörer som vi använder för support för vår verksamhet.
– utomstående parter som hjälper oss att erbjuda eller förmedlar tjänsten. Dessa utomstående parter (t.ex. en samarbetspartner) har inte rätt att använda uppgifterna i något annat syfte än det som angivits av oss. 
Utöver vad som har angetts ovan kan vi komma att lämna ut personuppgifter till tredje part för att:
– följa ett domstolsbeslut/myndighetsbeslut eller andra legala skyldigheter, och
– verkställa eller tillämpa våra användarvillkor för tjänsten och andra avtal.
 
Dina rättigheter
Du kan enligt GDPR utnyttja följande rättigheter genom att kontakta oss genom de kontaktuppgifter som anges längst ned i denna text:
 
Du har rätt till att utan kostnad begära ut information om vilka av dina personuppgifter som vi behandlar och för vilka ändamål detta sker. 
 
Du har också rätt att få ofullständiga eller felaktiga uppgifter rättade eller borttagna. 
 
Om du har lämnat ett samtycke till oss har du rätt att när som helst återkalla det. Du har även rätt att invända mot vår behandling av personuppgifter även om du inte lämnat något samtycke.
Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, www.imy.se.

Ändringar i policyn
Samtliga ändringar i denna policy publiceras av oss i tjänsten tillsammans med information om när ändringarna träder i kraft. Vi kommer även meddela dig per e-post om du har en registrerad e-postadress.  
 
Kontaktuppgifter
Kontakta oss på support@edaider.com om du har några frågor eller synpunkter på vår hantering av personuppgifter.