User Agreement

1. Inledning

1.1 Dessa användarvillkor (”Användarvillkoren”) utgör en integrerad del av det avtal mellan dig eller den organisation du företräder (”Kunden”)  och EdAI Technologies AB, org. nr. 559209-0871 (”EdAider”) som reglerar Kunden, dess personal och elevers (”Användare”) användning av webbtjänsten EdAider (”Webbtjänsten”). Avtalet består, förutom Användarvillkoren, av ett personuppgiftsbiträdesavtal och, i förekommande fall, huvudavtal samt dokument som hänvisas till i något av avtalsdokumenten (gemensamt benämnda ”Avtalet”). Vid motstridhet mellan avtalsdokumenten gäller de i följande ordning: i) huvudavtalet (om ett sådant har ingåtts), ii) personuppgiftsbiträdesavtalet och iii) Användarvillkoren. 

1.2 Genom att registrera ett användarkonto och klicka i “Godkänn Användarvillkoren” i EdAiders installationsprocess accepterar Användaren punkt 3 i dessa Användarvillkor. Kunden ansvarar dock för samtliga Användares efterlevnad av samtliga delar av Avtalet. 

 

2. Kundens tillgång till och användning av Webbtjänsten

2.1 Såvida inget annat anges i dessa Användarvillkor, upplåter EdAider till Kunden en icke-exklusiv, ej överlåtbar, rätt att under Avtalets giltighet och med de begränsningar som från tid till annan överenskommits skriftligen använda och förevisa Webbtjänsten och det material som presenteras där. Rätten är villkorad av att Kunden  och dess Användare fullgör sina skyldigheter enligt Avtalet. 

2.2 Kunden är införstådd i att EdAider eller dess licensgivare innehar samtliga rättigheter till Webbtjänsten och det material som tillhandahålls och förevisas av EdAider genom Webbtjänsten. I förhållandet mellan Kunden och EdAider innehar Kunden dock samtliga rättigheter till de personuppgifter som omfattas av personuppgiftsbiträdesavtalet samt sådant innehåll och information som Kunden och dess Användare laddar upp till Webbtjänsten (”Kundens Data”). Kunden upplåter en rätt för EdAider att använda Kundens Data för att fullgöra skyldigheter och utöva sina rättigheter enligt Avtalet.

2.3 EdAider anses ha fullgjort sitt åtagande att tillhandahålla Webbtjänsten när inloggningsuppgifter har tillhandahållits och den gjorts tillgänglig för Kundens Användare genom en sådan webbläsare eller annan typ av plattform som EdAider från tid till annan tillhandahåller åtkomst till Webbtjänsten genom.  

2.4 Webbtjänsten tillhandahålls ”as is” och med den funktionalitet som EdAider vid var tid erbjuder. Om EdAider skulle ta bort funktioner som är av väsentlig betydelse för Kunden har Kunden rätt att skriftligen säga upp Avtalet med effekt från den tidpunkt då ändringen träder ikraft. Uppsägningen ska vara EdAider tillhanda senast tio (10) dagar efter att ändringen trätt ikraft.

2.5 Kunden får inte mångfaldiga, ändra, publicera, vidarebefordra, distribuera, förevisa eller delta i överlåtelse eller försäljning, vidareutveckla eller på annat sätt kommersialisera (exempelvis i tryckt form eller på annan webbsida eller nätansluten dator), vare sig helt eller delvis, något av innehållet på Webbtjänsten (med undantag för Kundens Data) utan att i förväg ha erhållit EdAider skriftliga samtycke. 

2.6 Webbtjänsten är endast avsedd att hjälpa Användare i undervisnings- och inlärningsprocesser. EdAider är ingen pedagogisk organisation och dess personal kan inte lämna råd i pedagogiska bedömningsprocesser. Inga funktioner på Webbtjänsten skall anses utgöra sådana råd.

 

3. Användarens skyldigheter

3.1 Användaren förbinder sig att förse EdAider med de korrekta och fullständiga uppgifter som EdAider från tid till annan kräver för registreringen av ett användarkonto. Användaren förbinder sig att tillse att sådana uppgifter och andra uppgifter som Användaren förser EdAider med, uppdateras kontinuerligt så att dessa är korrekta och aktuella. Användaren förbinder sig vidare att inte skapa en falsk eller missledande identitet på Webbtjänsten i stället för sin egen.

3.2 Om Användarens konto annulleras eller upphävs förbinder sig Användaren att inte registrera sig igen på Webbtjänsten med användandet av ett annat namn eller på något annat sätt. Om EdAider har anledning att anta att en Användares konto sedan tidigare har upphävts, förbehåller EdAider sig rätten att, utan att meddela Användaren därom, avsluta eventuella nya konton som Användaren registrerar. EdAider förbehåller sig därutöver rätten att använda sig av andra förfaranden för att förhindra sådan omregistrering i enlighet med dessa Användarvillkor eller lag.

3.3 Användaren åtar sig att omedelbart underrätta EdAider om Användaren får kännedom om eller misstänker att någon annan än Användaren använder användarkontot samt på egen hand vidta åtgärder för att förhindra det, t.ex. byte av lösenord.

3.4 Användaren förbinder sig att inte överföra något material till Webbtjänsten som kan innehålla virus, program som kan begränsa funktion i mjuk- eller hårdvara, som kan skada EdAiders anseende, som är brottsligt eller som annars strider mot tillämplig lag, t.ex. upphovsrättslagen. 

3.5 EdAider följer upp alla anmälningar om att material som lagts in i Webbtjänsten kan upplevas som rasistisk, olaglig annars oetisk. Det är förbjudet att ladda upp sådant material till Tjänsten. EdAider förbehåller sig rätten att ta bort material från Webbtjänsten som enligt EdAiders uppfattning bryter mot denna punkt.

3.6 EdAiders skyldigheter enligt Avtalet gäller i förhållande till Kunden och EdAider ansvarar därför inte för förlust eller skada som orsakas Användaren.

3.7 Om Användaren använder Webbtjänsten enligt ett erbjudande om kostnadsfri utvärdering eller motsvarande har EdAider rätt att när som helst utan föregående meddelande eller angivande av orsak stänga av eller avsluta Användarens konto och radera data kopplad till kontot.

 

4. Pris och betalningsvillkor

4.1 För Webbtjänstens tillhandahållande ska Kunden (såvida inte parterna kommit överens om gratis testperiod eller användning för utvärderingsändamål) erlägga det pris som parterna har kommit överens om i huvudavtalet eller som angavs vid registrering för Webbtjänsten på edaider.com. Samtliga priser anges exklusive moms. Eventuella utbildningstjänster i användning av Webbtjänsten faktureras till mellan parterna överenskommet pris.

4.2 Om parterna har kommit överens om ett huvudavtal gäller de betalningsvillkor som framgår av huvudavtalet. I annat fall ska betalning erläggas månadsvis i förskott och vara EdAider tillhanda senast 30 dagar från EdAiders utfärdande av faktura. Om Kunden valt att betala med kort (för det fall att EdAider erbjuder en sådan möjlighet) godkänner Kunden istället att betalning genomförs per automatik vid av EdAider angivet förfallodatum i samband med registrering av kortuppgifterna.  

 

5. Avstängning och förtida upphörande av Avtalet 

5.1 Vid Kunden eller dess Användares brott mot Avtalet, EdAiders från tid till annan gällande policyer och riktlinjer för användning av Webbtjänsten eller om användningen av Webbtjänsten, enligt EdAiders rimliga uppfattning utgör överanvändning eller orsakar oskäliga kostnader för EdAider, förbehåller sig EdAider rätten att begränsa eller stänga av Kundens tillgång till Webbtjänsten, utan att i förväg meddela Kunden till dess att Kunden har avhjälpt grunden för avstängningen. En sådan avstängning medför inte rätt till återbetalning eller rätt för Kunden att innehålla betalning.

5.2 EdAider äger rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan och stänga av Användares användarkonton (och därmed blockera Användarnas tillgång till Webbtjänsten och filer och information som lagras inom ramen för den) vid Kunden eller dess Användares väsentliga avtalsbrott. 

5.3 Vid användning av Webbtjänsten efter eventuell överenskommelse om gratis testperiod eller för utvärderingsändamål har EdAider rätt att när som helst och utan angivande av skäl stänga av Kundens tillgång till Webbtjänsten och/eller (efter EdAiders gottfinnande) säga upp Avtalet med Kunden. 

5.4 Kunden har rätt att skriftligen säga upp Avtalet om EdAider väsentligen bryter mot sina åtaganden enligt Avtalet och inte vidtar rättelse inom 30 dagar från skriftlig anmodan därom.

 

6. Personuppgifter

6.1 EdAiders behandling av personuppgifter på uppdrag av Kunden regleras av personuppgiftsbiträdesavtalet. 

 

7. Tillgänglighet, support och data

7.1 EdAider garanterar inte avbrottsfri tillgång till Webbtjänsten och kan inte hållas ansvarig för avbrott i tillgängligheten. 

7.2 Om inte annat framgår av eventuellt huvudavtal erbjuder EdAider support i form av svar på enklare användarfrågor samt möjlighet att felanmäla Webbtjänsten på de tider och genom de kommunikationsvägar som vid var tid erbjuds av EdAider. EdAider ska sträva efter att svara på supportförfrågningar och åtgärda felanmälningar inom rimlig tid.   


 

8. Ändringar

8.1 EdAider förbehåller sig rätten att ändra Avtalet (med undantag för personuppgiftsbiträdesavtalet som endast kan ändras genom skriftlig överenskommelse med Kunden). EdAider kommer med minst 30 dagars varsel att underrätta Kunden om ändringar i Avtalet genom Webbtjänsten, på edaider.com eller på annat lämpligt sätt. Ändringar i EdAiders personuppgiftspolicy annonseras genom ett utskick till Användarens angivna email och genom en pop-up då Webbtjänsten startas och ska inte betraktas som en avtalsändring. 

8.2 Kunden har rätt skriftligen säga upp Avtalet med omedelbar verkan om en avtalsändring är av väsentlig betydelse för Kunden. En sådan uppsägning ska vara EdAider tillhanda senast då ändringen träder ikraft.

 

9. Sekretess

9.1 Vad som sägs i denna punkt 9 ska inte tillämpas om Kunden omfattas av offentlighetsprincipen. I så fall ska i stället offentlighets- och sekretesslagen tillämpas i förhållande till uppgifter som Kunden erhållit från EdAider med anledning av detta Avtal. 

9.2 Vardera parten förbinder sig att inte utan motpartens medgivande till tredje man under avtalstiden eller under en tid av tre år därefter lämna ut sådana uppgifter om motpartens verksamhet som kan vara att betrakta som affärs eller yrkeshemlighet eller uppgift som enligt lag omfattas av sekretesskyldighet. Som affärs- eller yrkeshemlighet ska alltid betraktas EdAiders prisinformation samt sådan annan information som part angivit vara konfidentiell, såvida annat inte följer av lag. Sekretesskyldigheten gäller inte sådan information som part kan visa blivit känd för parten på annat sätt än genom uppdraget eller som är allmänt känd. Sekretesskyldigheten gäller inte heller när part är skyldig enligt lag, domstols-/myndighetsbeslut eller enligt bindande börsregler, att lämna ut uppgifter. Är part på detta sätt skyldig att lämna ut uppgifter ska, innan sådant utlämnande sker, motparten informeras om detta.

 

10. Ansvar 

10.1 EdAiders skadeståndsansvar är per kalenderår begränsat till ett sammanlagt belopp motsvarande en årsavgift för Webbtjänsten. EdAider ansvarar inte i något fall för utebliven vinst eller annan indirekt skada. Inte heller omfattar ansvaret motpartens ersättningsskyldighet gentemot tredje man utom i fall som avses i punkt 10.2. EdAider ansvarar inte för förlust av data. Ansvarsbegränsningen enligt denna punkt gäller inte om uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger eller i fall som avses i punkt 10.2. 

10.2 EdAider ansvarar för att Kundens användning av Webbtjänsten inte utgör intrång i tredje mans immateriella rättigheter. Om användningen av Webbtjänsten medför sådant intrång åtar EdAider sig att på egen bekostnad försvara Kunden om krav riktas eller talan förs mot denne för intrång i tredje mans rättigheter. EdAiders åtar sig vidare att ersätta Kunden för de kostnader och skadestånd som denne genom förlikning eller dom kan bli skyldig att utge. EdAiders åtagande gäller endast under förutsättning, dels att EdAider inom skälig tid skriftligen underrättas av Kunden om framförda anspråk eller väckt talan, dels att EdAider ensam får bestämma över försvaret mot sådan talan och föra förhandlingar om uppgörelse eller förlikning. Kunden ska hålla EdAider skadelös för krav från tredje man som grundar sig i Användares brott mot punkt 3 eller EdAiders hantering av Kundens Data.

10.3 Användning av Webbtjänsten (som i förekommande fall sker) efter överenskommelse om gratis testperiod eller för utvärderingsändamål sker på egen risk. EdAider ansvarar således under sådana omständigheter inte i något för förlust, skada eller annan konsekvens som kan drabba Kunden.

 

11. Avtalstid, uppsägning och konsekvenser av Avtalets upphörande

11.1 Avtalet gäller med den avtalstid och uppsägningstid som framgår av huvudavtalet eller, om inget huvudavtal ingåtts, som angavs vid registreringen för Webbtjänsten på EdAider.com. 

11.2 Vid Avtalets upphörande ska en kopia av Kundens Data av EdAider på Kundens begäran återlämnas i det format som Kundens Data innehas av EdAider. Denna skyldighet upphör 30 dagar efter Avtalets upphörande varvid EdAider får utplåna eller på annat sätt göra Kunden Data oåtkomlig för Kunden.

 

12. Övrigt

12.1 Uppsägning och andra meddelanden som enligt Avtalet ska avläggas skriftligen ska skickas genom bud, rekommenderat brev eller elektroniskt meddelande till motpartens kontaktperson. Meddelandet ska anses ha kommit motparten tillhanda: i) om avlämnat med bud: vid avlämnandet, ii) om avsänt med rekommenderat brev; 5 dagar efter avsändandet, iii) om avsänt med elektroniskt meddelande, vid mottagande då det elektroniska meddelandet kommit till mottagarens adress.

12.2 Avtalet får inte överlåtas av Kunden utan EdAiders skriftliga samtycke. EdAider har rätt att överlåta hela eller delar av Avtalet till tredje part, i vilket fall användaren kommer att informeras i god tid och erbjudas möjlighet att säga upp Avtalet. EdAider får även utan uppsägningsrätt för Kunden överlåta rätten att ta emot betalning enligt Avtalet.

12.3 Avtalet utgör den fullständiga regleringen av det föremål som det berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått Avtalet ersätts av innehållet i detta Avtal.

12.4 Skulle någon bestämmelse i Avtalet eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att Avtalet i dess helhet är ogiltigt, såvitt inte parts åtaganden utan den ogiltiga delen av Avtalet framstår som oskäligt betungande.

12.5 Avtalet skall regleras och tolkas i enlighet med svensk lag. Tvister i anledning av Avtalet eller dess tillkomst, tolkning eller tillämpning skall, med uteslutande av andra forum, avgöras i svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.